การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4

17.04

2567

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4

ระหว่างวันที่ 4-5 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 38 คน ประกอบด้วย ประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 36 คน และประเมินครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน โดยมี ดร.เจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประ

ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะครู-บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้สืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและได้รับการปลูกฝัง ให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส (วัดดงเมือง) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูกิจกรรม ดูกิจกรรมทั้งหมด
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566

23.02

2567
Information

เกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแบบองค์รวม“

เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“สถานศึกษาแกนนำ ที่นำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ“

อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่งเริง“

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

2543

ก่อตั้งเมื่อปี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งอยู่ เลขที่ 400 ถนนถีนานนท์
หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Social Media

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่