การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4

17.04

2567

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และ 4

ระหว่างวันที่ 4-5 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 38 คน ประกอบด้วย ประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 36 คน และประเมินครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน โดยมี ดร.เจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประ

ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย นายเจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะครู-บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้สืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและได้รับการปลูกฝัง ให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส (วัดดงเมือง) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูกิจกรรม ดูกิจกรรมทั้งหมด
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีการศึกษา 2566

23.02

2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักการ 3I
คลังความรู้
หลักการ 3I
18 มี.ค. 2567
หลักการ 3R คืออะไร
คลังความรู้
หลักการ 3R คืออะไร
18 มี.ค. 2567
Information

เกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแบบองค์รวม“

เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“สถานศึกษาแกนนำ ที่นำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ“

อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่งเริง“

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

2543

ก่อตั้งเมื่อปี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งอยู่ เลขที่ 400 ถนนถีนานนท์
หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Social Media

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่