เข้าร่วมการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

26.05

2567

เข้าร่วมการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

ดร.เจษฎา เวียงพล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้ง

ดูรายละเอียด

Big Cleaning Day สถานศึกษาปลอดภัย เรียนดี มีความสุข

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.เจษฎา เวียงพลผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณะครูบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ น่าอยู่ น่าเรียน มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เหมาะแก่การทำงานสำหรับคณะครูและบุคลากร

ดูกิจกรรม ดูกิจกรรมทั้งหมด
Big Cleaning Day  สถานศึกษาปลอดภัย เรียนดี มีความสุข

08.05

2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

Information

เกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการแบบองค์รวม“

เอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“สถานศึกษาแกนนำ ที่นำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ“

อัตลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

“นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสุข สนุก ร่งเริง“

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

2543

ก่อตั้งเมื่อปี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ศูนย์การศึกษาพิเศษก่อตั้งครั้งแรกอาศัยตั้งสำนักงาน ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และได้ย้ายสำนักงานอาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งอยู่ เลขที่ 400 ถนนถีนานนท์
หมู่ที่ 1 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งต่อเด็กพิการเข้าเรียนร่วม กับนักเรียนในโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

Social Media

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่